top of page

PERSONDATAPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Persondatapolitik”) har til formål at beskrive, hvordan Førstehjælp DK behandler og beskytter dine persondata.

 

Generelt

Alle persondata der behandles af Førstehjælp DK er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger) og den tilhørende danske Databeskyttelseslov (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

 

Førstehjælp DK er dataansvarlig for de persondata, som indsamles i forbindelse med, at Førstehjælp DK sender dig tilbud på og udfører opgaver for dig.

 

Når du besøger vores hjemmeside, forestehjaelpdk.dk, indsamler vi ikke personoplysninger om dig.

Denne Persondatapolitik finder anvendelse fra den 24. oktober 2019.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til, hvilke oplysninger Førstehjælp DK har indsamlet, registreret og løbende behandler om dig, eller du ønsker af udøve dine rettigheder, kan du kontakte Førstehjælp DK ved brug af nedenstående oplysninger.

 

Førstehjælp DK

Spørringvej 40

8530 Hjortshøj

Tlf. 26130289

Kontakt via e-mail: foerstehjaelpdk@gmail.com 

 

Kategorier af persondata der indsamles og behandles om dig

 

Førstehjælp DK opbevarer persondata omkring dig, nemlig:

 

·       For og efternavn

·       Adresse

·       E-mailadresse

·       Telefonnummer

·       Transaktionsdata

·       Eventuelle øvrige informationer relateret til de opgaver, som Førstehjælp DK udfører for dig eller planlægger at skulle udføre for dig.

 

Behandlingsformål

 

Førstehjælp DK indsamler og behandler dine persondata til følgende overordnede formål:

 

·       For at kunne sende dig tilbud på kurser og opgaver.

·       For at kunne udføre kurser og opgaver for dig.

·        

Retsgrundlag for behandling

Retsgrundlaget for Førstehjælp DKs behandling af dine personoplysninger til ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandling er nødvendig:

 

·       Af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt/aftale med dig eller for at gennemføre foranstaltninger på anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt/aftale, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

·       For at overholde en juridisk forpligtelse, som Førstehjælp DK er underlagt, fx i forbindelse med bogholderi og skat, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).

·       For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f).

·        

Sikkerhedsforanstaltninger

Førstehjælp DK har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med levering af ydelser og udøvelse af rollen som dataansvarlig.

 

Overførsel til tredjelande

En af Førstehjælp DKs samarbejdspartnere, Google Mail, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem samarbejdspartnerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 45.

 

 

Dine rettigheder

Som følge af at Førstehjælp DKL behandler dine persondata har du en række rettigheder i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning. Nedenfor er en beskrivelse af dine rettigheder.

 

Du kan sende en anmodning om udnyttelse af en af dine rettigheder ved brug af kontaktoplysningerne, som fremgår af pkt. 2 ovenfor. I forbindelse med fremsendelse af din anmodning skal du oplyse dit fulde navn samt din e-mailadresse.

 

Når Førstehjælp DK har modtaget din anmodning, undersøger Førstehjælp DK, om Førstehjælp DK kan identificere dig som kunde, og om det er dig, der har rettet henvendelse, samt om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger Førstehjælp DK for, at rettigheden bliver opfyldt.

 

Som udgangspunkt kan du til enhver tid gratis benytte dig af dine rettigheder. Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan Førstehjælp DK dog opkræve et gebyr herfor. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne, kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller afvise at efterkomme anmodningen. Udøvelsen af dine rettigheder må heller ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og Førstehjælp DK kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der vil være tale herom.

 

Indsigt og berigtigelse

 

Du har du altid ret til indsigt i, hvilke persondata der er registreret om dig. Du kan ved at rette skriftlig henvendelse til Førstehjælp DK få oplyst, hvilke persondata Førstehjælp DK som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, og hvem der modtager dataene samt en række andre oplysninger.

Såfremt du opdager, at de persondata, du har oplyst Førstehjælp DK, er fejlbehæftede eller vildledende, skal du rette henvendelse til Førstehjælp DK om dette, hvorefter Førstehjælp DK foretager rettelse af disse data.

 

Ret til sletning

 

Du har ret til at få dine persondata slettet uden unødig forsinkelse, hvis Førstehjælp DK ikke længere har et formål med behandling af dine persondata. Hvis Førstehjælp DK kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Førstehjælp DK ikke forpligtet til at slette dine persondata.

 

Ret til dataportabilitet

 

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format at få de oplysninger, som du selv har afgivet overfor Førstehjælp DK overført, hvor behandlingen er baseret på en aftale i medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.

 

Ret til at klage

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine persondata, udnyttelsen af dine rettigheder eller ønsker at klage over Førstehjælp DKs behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne i pkt. 2. Du kan også indgive en klage til det danske Datatilsyn, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk, over Førstehjælp DKs behandling af dine persondata.

 

Sletning

Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et legitimt formål med fortsat opbevaring.

 

Som udgangspunkt vil der 10 år efter sagens afslutning ikke længere være et legitimt formål med opbevaring af persondata, hvorfor persondata slettes.

bottom of page